Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Tidigare konferenser

2019: Kulturarv: Ägarskap och samhällsbyggande

Under NCK:s vårkonferens 2019 undersökte vi kulturarvets potential i processer som syftar till att stärka social sammanhållning och aktivt medborgarskap. En central fråga var hur kulturarvsinstitutionerna skapar utrymme för allmänheten att bidra till samt att aktivt äga sitt kulturarv

2018: Platsens betydelser: Identitet, inkludering och kulturarv

Policydokument framhåller ofta att en av kulturarvsinstitutionernas viktigaste uppgifter är att vara identitetsskapande. Men hur fungerar det i en värld som i allt högre grad präglas av migration, globalisering och nätbaserad kommunikation? Hur kan vi arbeta med våra samlingar och arkiv, som i hög grad relaterar till plats, på individuell, lokal, regional såväl som på nationell nivå? NCK:s vårkonferens 2018 belyser det platsbundna kulturarvets betydelse för individers självförståelse och för social sammanhållning. Vi berör frågor om hur kulturarv kan brukas för att skapa förståelse och inkludering på en plats, men även om hur frånvaron av individers eller gruppers representation kan fungera exkluderande eller förtryckande.

2017:  Svåra samtal: Dialog genom kulturarv

Vårkonferensen 8-9 februari 2017 lyfte dialogens betydelse i de verksamheter som bedrivs vid våra museer och arkiv. Det gäller inte minst i sammanhang där individer eller grupper av människor tycker olika, är i konflikt med varandra, eller behöver kommunicera svåra ämnen. Vi understryker att dialogen sätter lyssnandet och strävan efter förståelse i centrum för samtalet, och vi undersöker hur museer och arkiv kan vara de öppna, demokratiska och säkra mötesplatser vi vill att de skall vara.

2016:  Känslostormar: Att uppröra och beröra med kulturarv

När vi känner starkt för något underlättas vår inlärning. Lärande genom kulturarv handlar ofta om att ge människor ett känslomässigt förhållande till såväl det förflutna som vår samtid. De uppmuntras att leva sig in i och engageras av det, på alla tänkbara sätt och nivåer. Samtidigt väcker kulturarv givetvis också massor av känslor oberoende av de lä­ran­desituationer som aktivt skapas av arkiv och museer. Inte minst i det offentliga sam­talet kan kulturarv väcka känslostormar vars konsekvenser är svåra att förutse, överblicka och bemöta.

Med konferensen vill NCK lyfta fram och diskutera kulturarvets roll som en katalysator för starka känslor. Vad händer när kulturarv väcker känslor av oförutsägbara dimensioner? Hur bemöter vi oväntade och kanske oönskade reaktioner och kan kulturarv också an­vändas för att skapa känslor av förståelse och försoning? Vilka känslobaserade metoder använder pedagoger för att stärka effekterna av lärande och hur långt är det okej att gå för att väcka människors känslor? Du som deltar kommer att få lyssna till engagerade talare och arbeta praktiskt under ledning av erfarna pedagoger.

2015: Audience DevelopmentNordic Baltic

Vårkonferensen 2015 var slutkonferens för projektet Kulturarv och lärande och hade temat “Audience development”. Talare var Luca Bergamo (Culture Action Europe), Jackie Hay (Morris, Hargreaves, McIntyre), Bonnie Gordon (Interference Archive), Heidi Lunabba (Konstnär), Samule Bausson & Julien Dorra (Museomix), Susan Kozel & Maria Engberg (Living archives, Malmö högskola), Hanne Laitinen (Kultursamordnare Jyväskylä), Janice Lane (National museums Wales), Karin af Klintberg (Producent, Thelma/Louise), Bente Jensen (Aalborg stadsarkiv), Ann Siri Hegseth Garberg (Museerne i Sör Tröndelag), Peter Aronsson (Linnéniversitetet) och Brynja Björk Birgisdottír (Natonalarkivet, Island).

2014: Ta ställning: Demokrati och delaktighet på lika villkor
2013: Att omforma världen: Välfärd och tillväxt genom konst och kulturarv
2012: Kliv ut: Gränsöverskridande kulturarvspedagogik
2011: Kreativitet och mångfald: Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium
2010: Pergament & Runstenar: Kulturarvspedagogik och äldre tider
2009: Det är aldrig för sent! Kulturarv och lärande i den 3:e & 4:e åldern
2008: Kulturarvspedagogik och livslångt lärande
2007: Kulturarvspedagogik i Norden
2006: Inget tema
2005: Inget tema

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå