Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Kulturarv och lärande

Kulturarv och lärande var ett nätverksprojekt där representanter från museer, arkiv och universitet i Norden och Baltikum tillsammans arbetade med frågan om hur kulturarvsinstitutioner kan utvecklas i sina roller som lärandeinstitutioner. Projektet startades av NCK 2012 och har syftat till att ta fram konkreta förslag som kan bidra till att kulturarvsinstitutionerna stärker sina positioner som lärandeinstitutioner och som aktiva parter i samhällsutvecklingen.

Slutresultatet av projektet visar att Nordiska och Baltiska kulturarvsinstitutioner måste gå från ord till handling när det gäller att göra det livslånga lärandet till en integrerad del av sina verksamheter. Studier som genomförts inom projektet visar att lärande nämns i policydokumenten för de allra flesta museer. Museichefer företräder också, i teorin, en bred definition av lärande. I praktiken ser det emellertid annorlunda ut. I flera av de länder som ingått i undersökningen har endast cirka hälften av den personal som arbetar med lärande, pedagogisk utbildning i någon form. Ser man dessutom till vilka målgrupper lärandeaktiviteterna riktar sig mot, handlar det till allra största del om barn och unga.

Mot bakgrund av ovanstående har NCK, tillsammans med representanter för universitet och högskolor i Sverige och Norge, initierat uppdragsutbildningar inom museipedagogik. Utbildningarna började ges under höstterminen 2014 och består av fyra moduler som ges på lika många orter i Sverige och Norge. NCK har också, i rekommendationer till de nationella museiorganisationerna, påtalat behovet dels av utbildningsinsatser, dels av ett mer fokuserat målgruppsarbete.

När NCK arrangerade slutkonferens i projektet var det därför också naturligt att fokusera just på målgrupper och på hur kulturarvsinstitutioner kan arbeta för att utveckla sitt arbete i detta avseende (audience development). Medlemmar ur NCK:s referensgrupp hade i detta sammanhang också bjudits in att delta i ett panelsamtal som skulle analysera de nordiska kulturarvsinstitutionernas målgruppsarbete. Under hela projekttiden har NCK arbetat nära en referensgrupp, ett nätverk av nyckelpersoner, med olika ingångar till kulturarv och lärande. Gruppen har träffats varje år under projekttiden. De har bistått projektet med sin expertis men också själva tagit del av en rad utbildningsinsatser. Utöver arbetet med referensgruppen har NCK också genomfört kontaktresor till samtliga länder i Norden och Baltikum.

<– tillbaka

 

Nordic Baltic