Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Digital solutions for applied heritage

Digital Solutions for Applied Heritage – Exploring Transnational Learning Opportunities är ett projekt som finansieras av Erasmus+ Strategic Partnership-programmet. I det här projektet kommer kulturarvsinstitutioner som är vana vid tidsresor och rollspel att experimentellt utveckla digitala varianter. Projektet syftar till att använda digitala lösningar för att omvandla den vanligtvis uteslutande lokala tidsresan till en transnationell upplevelse.

Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (Sverige) samordnar projektet och projektmedlemmar är Kalmars läns museum (Sverige), Jamtli (Sverige), Barnkulturnätverket i Österbotten BARK (Finland), Estlands nationalmuseum (Estland) och Audentesskolan (Estland).
Vi kommer att producera avancerade pedagogiska program som ska fortsätta användas och utvecklas, vilket kommer att ha en långsiktig inverkan på hur vi använder tidsresor, rollspel och andra pedagogiska program i framtiden.

Under Covid-19 har museer som har arbetat under många år med tidsresor, rollspel och andra pedagogiska program som ett verktyg för social inkludering riktat till skolbarn, börjat överväga om metoden kan förpackas i en digital tjänst eller produkt. I detta projekt kommer museer som är vana vid tidsresor och rollspel att experimentellt utveckla digitala varianter och undersöka i vilken utsträckning dessa kan bli medel för den metoden och stärka samarbetet med skolor.

Behovet av digitaliseringsinitiativ inom kulturarvssektorn, även i museernas pedagogiska program, har erkänts brett under de senaste åren. En digitalisering av skolprogrammen är dock inte bara en fråga om att lägga ut material online utan kräver utveckling av metoder som är lämpliga för online-undervisning, och som även använder den digitala arenan.
Vi inser att digitala lösningar inte är ett hinder för kulturarvspedagogik, utan istället kan skapa nya möjligheter för en mångfald av målgrupper som annars inte skulle ha tillgång till museernas uppsökande arbete.

Detta projekt syftar till att använda digitala lösningar för att omvandla den vanligtvis uteslutande lokala tidsresan till en transnationell upplevelse. Ett strategiskt partnerskap mellan Sverige, Finland och Estland kan lägga grunden för gränsöverskridande program som betonar europeiska förbindelser, vilket kommer att stärka ett integrerat och gränslöst Europa. Transnationellt berättande kommer att röra sig ifrån traditionellt berättande som ofta är inriktat på nationens historia. Vi ser en sådan utveckling som en möjlighet att ta program för rollspel och tidsresor som syftar till social inkludering till nästa nivå, vilket kan vara av stort värde för andra museer och skolor i Europa.

Kontakta Gustav Wollentz för mer information.


In English:

Digital Solutions for Applied Heritage – Exploring Transnational Learning Opportunities is a project funded by the Erasmus+ Strategic Partnership program. In this project, heritage institutions accustomed to time travel methods and roleplaying games will experimentally develop digital variants. The project aims at using digital solutions in order to transform the usually exclusively local time travel into a transnational experience. 

The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity (Sweden) is coordinating the project, and project members are Kalmar County Museum (Sweden), Jamtli (Sweden), The Ostrobothnian Children’s Culture Network BARK (Finland), Estonian National Museum (Estonia) and Audentes School (Estonia). We will produce advanced pedagogical programs that we will continue to use and develop, which will have a long-term impact upon how we use time travel, roleplaying and other pedagogical programs in the future. 

During Covid-19, museums that have worked for many years with time travel methods, roleplaying games and other pedagogical programs as a tool for social inclusion targeting school children, have started to consider whether the method can be packaged into a digital service or product. In this project, museums accustomed to time travel methods and roleplaying games will experimentally develop digital variants, and investigate to what extent these could become mediators of that method, and strengthen collaboration with schools.

The need of digitization initiatives within the heritage sector, including in museums’ pedagogical programs, has been recognized widely during the last years. However, a digitization of school programs is not merely the question of putting material online but demands development of methods suitable for online teaching which also makes use of the digital arena.
We recognize that digital solutions are not a hindrance in heritage learning, but can instead create new possibilities for a diversity of target groups that otherwise would not have access to museums’ outreaching work.

This project aims at using digital solutions in order to transform the usually exclusively local time travel into a transnational experience. A strategic partnership between Sweden, Finland and Estonia can set the foundation for transnational programs emphasizing European connectivities, which will strengthen an integrated and borderless Europe. Transnational storytelling will move away from traditional storytelling which is often focused on the story of the nation. We see such a development as a possibility to take roleplaying and time traveling programs aiming for social inclusion to the next level, and to be of great value to other museums and schools within Europe.

Contact Gustav Wollentz for more information.