Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Regionala effekter

Kulturarvsinstitutioner påverkar sina omgivningar. Inte bara genom att bevara och tillhandahålla kulturarv och kunskap om detta eller genom att locka turister, utan dessa institutioner kan också ha större socioekonomiska effekter. Dessa effekter är emellertid inte speciellt väl undersökta och den potential som finns utnyttjas inte fullt ut. Detta projekt syftar till att göra en första undersökning för att konstruera rekommendationer för kulturarvsinstitutioner för att de bättre och mer effektivt ska kunna förvalta och använda sina resurser för att skapa en större socioekonomisk påverkan på sin omgivning. Med kulturarvsinstitutioner avses framför allt arkiv och museer. Projektidén baseras på EU:s strategi Europa 2020 vilken uppmuntrar alla samhällets aktörer att bidra till hållbar, inkluderande och smart tillväxt. Arkiv och museer kan ha en roll i detta.

De resurser som kulturarvsinstitutionerna har (human capital, kunskap, besökare, kulturarvet) kan ha viktig påverkan om de hanteras på ett lämpligt sätt. Projektet kommer att arbeta med kulturarvsinstitutioner i Jämtland och i Sør-Trøndelag för att identifiera områden som också har socioekonomisk betydelse för samhället, på lokal och regional nivå. Detta projekt är en förstudie som ska 1) identifiera områden där kulturarvsinstitutionerna kan påverka samhället på ett positivt sätt 2) utforska nya möjligheter till regional samverkan och tillväxt på dessa områden 3) utveckla indikatorer för att kunna mäta kulturarvsinstitutionernas effekter på dessa områden 4) skapa rekommendationer som hjälper kulturarvsinstitutioner att tillvarata sin potential och styra sina resurser för att uppnå större effekter 5) utmynna i ett nytt projekt som omsätter någon eller några av dessa rekommendationer i praktiken. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden inom ramen för programmet Interreg Sverige-Norge.oner avses framför allt arkiv och museer.

Ladda ned slutrapporten.

 

<–tillbaka

Interreg                EU