Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

NCK:s vårkonferens 2022

Att bygga relationer genom medskapande kulturarv
16-17 februari

Anmälan
Sista anmälningsdag är 11 februari.
På grund av pandemin och restriktioner blir konferensen helt digital.

NCK:s Vårkonferens 2022 kommer att fokusera på hur hållbara relationer kan byggas genom medskapande. Kulturarvets potential i att främja medskapande och delaktighet är ytterst prioriterat på såväl europeisk som nordisk nivå, och understryks bland annat i Sveriges regerings proposition ”Kulturarvspolitik” som antogs 2017. Medskapande bygger på en etablerad tillit och på premissen att alla kan bidra till innehållet, aktiviteten eller processen. När medskapande lyckas ökar det känslan av delaktighet och stimulerar lärande.

En av de största utmaningarna för museer och arkiv i att stimulera delaktighet med olika målgrupper är att etablera långsiktiga och hållbara relationer som bygger på ömsesidigt förtroende och tillit. Alltför ofta är sådana relationer tidsbundna till ett specifikt projekt som möjliggör det, och tidsbegränsad tillit upplevs inte alltid som genuin. Tillit är dock avgörande för att kunna lyckas i en medskapande process. 

Därför vill vi på NCK gemensamt med er under två dagar diskutera möjligheter och utmaningar i medskapande. Dessa är några av de frågor vi tillsammans kommer att utreda: 

 • Vad betyder medskapande för kulturarvssektorn?
 • Vad kan vi konkret göra för att stimulera medskapande?
 • Vilka möjligheter och utmaningar finns i medskapande?
 • Hur kan det hjälpa oss bygga mer hållbara relationer med olika målgrupper?
 • Hur sätts ramarna för medskapande och vem eller vilka sätter dessa ramar?
 • Hur kan själva formen och agendan för en aktivitet tas fram genom en medskapande process och vad vore värdet i det?

Programmet är fortfarande preliminärt och mer information kommer inom kort. Konferensen börjar klockan 10.00 den 16 februari och slutar klockan 15.00 den 17 februari. Dessa är några av de föredrag som kommer att hållas:

 • Sarah May (Swansea universitet)   – Participation and trust, a migrant’s view.
 • Daniel Gillberg (Göteborgs stadsmuseum) – Accessibility, technology & the visitor: How activists and co-creation changed the museum
 • Kajsa Hartig (Västernorrlands museum) och Bente Jensen (Aalborgs stadsarkiv) – Collection of social digital photography in archives and museums – a road to co-creation, dialogue and participation
 • Anita Synnestvedt (Göteborgs universitet) – The Heritage Academy – an example of how to build co-creative relationships with different target groups within the heritage sector – challenges, opportunities and development.  
 • Emily Oswald (Oslo Universitet) – When publics and cultural institutions interact: Museums and archives creating opportunities for co-design in conversation and on social media.
 • Nelly Laitinen (Svenska litteratursällskapet i Finland) – Together for Sources in the Classroom – how professionals in Cultural Heritage and Education co-work.
 • Sanna Holmkvist & Maria Wennberg (Universitets och högskolerådet) – How can your organization develop long-term and sustainable relationships with the help of international exchanges? How can you use Erasmus + and EPALE?

Dessutom kommer många fler föredragshållare att tillkännages inom kort, med perspektiv på medskapande från arkiv, museer och från forskningsvärlden. 

Viktig information: 

 • Konferensen är helt digital. Den information som gått ut tidigare om att kunna vara med fysiskt på plats i Östersund gäller inte längre. 

 • Det huvudsakliga språket kommer att vara engelska eftersom vi har deltagare från hela Norden och även utanför, men en del parallella sessioner kommer att vara på svenska/skandinaviska. 

 • Anmälan Sista anmälningsdag är 11 februari.

Priser: 

 • Individuellt deltagande: 600 kr
 • Institution: 1200 kr*

*Med detta alternativ kan flera personer från samma institution delta för samma pris. Vi vill ändå att varje medarbetare registrerar sig separat så att vi kan få samtligas kontaktuppgifter. Vid anmälan klickar du på att du registrerar dig som organisation, nämner organisationens namn och uppger hur många totalt som deltar från organisationen.

Alla kostnader är exklusive moms (25%). 

För frågor, kontakta:

Vi ser fram emot att träffa er i det digitala rummet!