Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Projekt

NCK arbetar kontinuerligt med olika projekt på regional, nationell och europeisk nivå. Vi har ofta en koordinerande roll i projekten men vi deltar också i projekt där vi är samarbetspartner eller utvärderar verksamheten.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pågående projekt

> Digital Action on Climate Change with Heritage Environments

Projektet vill vill underlätta insamlandet och användandet av lokal kunskap och kommer att ge lokalsamhällen verktyg för att bevara kulturlandskap och berätta om platsers dåtid, nutid och framtid med hjälp av digitala verktyg.

> Digitalt, analogt eller både och?

Projektet är en museipedagogisk kartläggning, och kommer att undersöka lärares behov av pedagogisk uppsökande verksamhet och jämföra i vilka situationer helt digitala, fysiska eller hybridaktiviteter fungerar bäst.

> Digital Solutions for Applied Heritage

Digital Solutions for Applied Heritage – Exploring Transnational Learning Opportunities (DISAH). I detta kommer kulturarvsinstitutioner som arbetar med tidsresor och rollspel att utveckla digitala varianter. Målet är att bidra till ett transnationellt lärande med hjälp av digitala verktyg. 

> Digicult

Projektet kommer bland annat att stödja pedagoger inom vuxenutbildning i att utveckla innovativa pedagogiska tillvägagångssätt. Fokus kommer att ligga på materiellt och immateriellt kulturarv och hur det kan användas i den digitala eran.

> Att skapa delaktighet genom kulturarvsframtider
Projektets syfte är att studera framtidsperspektiv för unga människor som bor i Araby, Växjö, en stadsdel som utmanas av hög arbetslöshet och kriminalitet. Fokus kommer att ligga på hur ungas framtidsperspektiv bidrar till att skapa ett nytt materiellt och immateriellt kulturarv som ännu inte fått utrymme av offentliga kulturarvsaktörer.

> Leading and Learning

Projektet är en fortsättning på det tidigare Nordic Academy for Volunteer Management, och har fokus på att förbättra och professionalisera arbetet med volontärer på museer och arkiv. Leading and Learning fokuserar särskilt på att involvera arkivsektorn. 

> Rum för social sammanhållning – En utforskning av beröringspunkter mellan biblioteks- och museirummet

Syftet är att genom en pilotstudie skapa närmare samverkan mellan hur bibliotek och museer använder rummet som en social arena. Fokus ligger på den sociala dimensionen av biblioteks- och museirummet för att bättre förstå hur dessa två verksamheter kan lära av varandra.

> Increasing future awareness in the Cultural Heritage sector

I projektet undersöks om och hur SoPHIA-modellen (Social Platform for Holistic Heritage Impact Assessment) kan användas för att göra kulturmiljövård mer medveten om presumtiva framtida förändringar och effekter.