Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Talare


28 mars


Bodil Petersson
– Experimentellt kulturarv – ett kreativt samspel mellan
arkeologi, kulturarv och konstnärlig utövning

Bodil Petersson är verksam som professor i arkeologi med inriktning på kulturarv vid Linnéuniversitetet. Hennes forskningsintressen rör arkeologins och kulturarvets digitalisering, och hur arkeologi och kulturarv används och kommuniceras i samhället. Hon utforskar experimentella sätt att närma sig arkeologin och kulturarvet. Det är det sistnämnda intresset som kommer att vara i fokus för hennes presentation. 

Bodil har under de senaste tio åren fördjupat sig i mötet mellan arkeologi,
kulturarvsforskning och konstnärligt utforskande genom arbetet med Experimentellt kulturarv, ett sammanhang och nätverk där forskare, konstnärer och kulturarbetare i Småland och på Öland i både nationella och internationella samarbeten tillsammans skapar nya perspektiv på och möten med det förflutna. Experimentellt kulturarv vill överbrygga
gränser mellan forskning och konstnärlig utövning, och mellan akademisk forskning och det omgivande samhället. 

I sin presentation kommer Bodil att ta upp inspirerande exempel från egen forskning och från olika samarbeten i gränslandet mellan arkeologi, kulturarv och konst i Sverige och internationellt. Målet är att visa hur ett experimentellt tillvägagångssätt kan bidra till att belysa på vilka sätt arkeologin och kulturarvet är en förnyelsebar resurs i ständig förändring.


Sam Hultin
– Att aktivera en queer historia – Eva-Lisas monument

Sam Hultin är konstnär och baserad i Stockholm. Hen arbetar utifrån sitt intresse för queerhistoria, identitet och gemenskap och utforskar kopplingar mellan personliga erfarenheter och politiska och sociala strukturer. Genom stadsvandringar, allsång och jubileer bjuder Sam ofta in queera gemenskaper att tillsammans aktivera delar av en queer historia. I sin presentation kommer Sam att berätta om sitt arbete med projektet Eva-Lisas monument där hen aktiverar transpionjären Eva-Lisa Bengtsons (1932-2018) arkiv.


Ingela Johansson
 – Konstnärligt arbete i arkivmiljö

Ingela Johansson är konstnär bosatt i Stockholm. Hennes arbete utforskar ofta individuella och kollektiva erfarenheter av historieskrivning i relation till större maktstrukturer. Ingela arbetar gärna i olika samarbeten och använder olika medier till sitt gestaltande. De senaste åren har hennes verk visats på bland annat Bröhan Museum, Berlin, Södertälje Konsthall, Luleåbiennialen och Arkdes. År 2013 gav hon ut boken Strejkkonsten röster om kulturellt och politiskt arbete under och efter gruvstrejken 1969-70.

I sin presentation kommer Ingela dela med sig av sina erfarenheter att som inbjuden konstnär i arkivmiljö göra projekt som rör aktivering av historiskt material, med exempel från hur det är att vara residenskonstnär på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm. Arkivets residensverksamhet bedrivs i samarbete med Konstfrämjandet Stockholm.


Spår 1 – Kreativa metoder


Ingela Welén och Charlotta Ingerholt
– Katedern i katedralen – Kyrkan som undervisningsrum med kreativa metoder

Ingela Welén och Charlotta Ingerholt är domkyrkopedagoger i Västerås respektive Uppsala domkyrka. Ingela Welén har en bakgrund som museipedagog, och Charlotta Ingerholt är medförfattare till boken Allmänna vägar och privata utflykter som ger en introduktion till kyrkan som undervisningsrum.

Ingela och Charlotta kommer att presentera hur de använder sig av domkyrkans rum för att förmedla domkyrkornas immateriella och materiella kulturarv och att sätta religionens funktion i en historisk kontext. I sitt arbete har de bland annat använt sig av utställningar, drama och workshops för att lyfta ämnen som Sveriges kristnande, reformationens betydelse, människosynsfrågor (exempelvis mobbing, förintelsen), traditioner kopplade till kyrkoåret samt hur en kan förstå kyrkans estetiska och symboliska uttryck och vad de har betytt och betyder för gestaltandet av tro. 


Marit Angell Berg och Anne Marie Svebak Grimstad
– Nye rom for refleksjon og læring

Marit Angell Berg och Anne Marie Svebak Grimstad arbetar på Norsk folkemuseum i Oslo. Marit är sektionsledare för Förmedlingssektionen med ansvar för alla former av förmedling till museets besökare och publik. Anne Marie är förmedlingskonsulent med dramapedagogisk inriktning.

Norsk folkemuseum har under lång tid använt sig av kreativa metoder och processer för att berika sin verksamhet och Marit och Anne Marie kommer att dela med sig av många spännande exempel. Ett av dem handlar om mötet mellan konstformernas kreativitet och svårt kulturarv i skolprogrammet Krig, minner, håp (Krig, minnen, hopp). Programmet visar hur kulturarv kopplat till svåra och känsliga teman kan upplevas och förstås på nya sätt när kommunikationsformerna förlöser, öppnar upp och skapar nya rum för reflektion och lärande.


Heidrun Sølna Øverby
– Mysteriet Vildanden

Heidrun Sølna Øverby är pedagog på Teatermuseet i Oslo, som är en del av Oslo museum. Hon kommer att berätta om skolprogrammet Mysteriet Vildanden som riktar sig till högstadie- och gymnasielever. Skolprogrammet tar sin utgångspunkt i Henrik Ibsens verk Vildanden från 1884, och har som ambition att skapa ett engagerande lärupplevelse där dramapedagogiska metoder som rollspel, tidsresor och game show levandegör det kultur- och litteraturhistoriska ämnesstoffet.


Spår 2 – Kreativa platser


Malin Liedberg
– Kulturarv och makerspaces – Metoder för kreativt skapande för livslångt lärande

Malin Liedberg är museipedagog på Regionmuseet Skåne. Regionmuseet Skåne har under tre år drivit projektet Creative Making for Lifelong Learning (CREMA) tillsammans en rad europeiska projektpartners. Projektet, som finansierats via Erasmus+, har haft som utgångspunkt att ta fram metoder för att arbeta med kreativt skapande för livslångt lärande på museer i så kallade kulturhistoriska makerspaces. Fokus har varit hur man kan använda museers samlingar som grund för skapande processer för vuxna.

Malin kommer i sin presentation att berätta om vilka lärdomar som projektet har gett och presentera de metodmaterial som finns tillgängliga för att fördjupa sig i metoden. Hon kommer också att leda en diskussionsworkshop där deltagarna får testa på en av metoderna som använts för att stärka generationsöverskridande lärande.


Sofia Eriksson-Bergström
Museet som plats för kreativitet


Sofia Eriksson-Bergström är pedagogisk utvecklare på Västernorrlands museum och universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet. Hon har under lång tid forskat kring hur den fysiska miljöns utformning påverkar barn och ungas möjlighet till kreativitet, agens och lärande. Under senare år har hon bland annat riktat in sig mot museer och andra icke-formella lärandeinstitutioner som exempelvis science centers. 

I sin presentation kommer Sofia att diskutera hur fysiska förutsättningar påverkar kreativitet och hur viktigt det är med en förståelse för hur lärandemiljöer kan planeras och utformas för att skapa förutsättningar för kreativitet. Hon kommer att presentera en modell som kan användas för att förstå och diskutera utmaningarna med att balansera tydligt formulerade lärandemål kopplade till kulturarv och att ge barn möjlighet till agens och eget utforskande.


29 mars


Marianne Folkedotter
– Berättande – kulturarv, konstform och delaktighet

Marianne Folkedotter är Sveriges första berättarantikvarie och arbetar på Västerbottens museum i Umeå. Hon mottog NCK:s pedagogiska pris 2022 för sitt idoga arbete med att både använda och utveckla muntligt berättande som kulturarv, konstform och pedagogiskt verktyg.

I sin pristagarpresentation kommer Marianne att dela med sig av hur hon arbetat med att låta berättandet möta andra konstformer som fotografi, musik och bildkonst och vad som har hänt i dessa möten. Hon kommer också att tala om sitt och Västerbottens museums arbete med en årligen utvald Årets berättarkommun, ett initiativ som syftar till att ge verktyg och inspirera människor lokalt till att själva berätta sina egna berättelser.


Carina Gjelsvik – Kulturarv; alle kunstarters mor – Fra tørre fakta till skjellsettende opplevelser

Carina Gjelsvik arbetar som ämnesansvarig producent för visuell konst och kulturarv i Den kulturelle skolesekken i Innlandet. Hon arbetar dagligen med konstproduktioner där kulturarv och olika konstuttryck möts. Carina har en masterexamen i konsthistoria från Oslo universitet med kulturmiljövård och arkeologi som biämnen, och har också studerat kulturledning vid Oslo högskola. Hon har tidigare bland annat arbetat som ämnesredaktör för Norsk kulturminnefond, som guidningsledare för Destination Røros, teaterproducent, fiskare, räkrensare och torsktungeskärare. Hon är särskilt intresserad av konstsociologi och spänningsfältet mellan betraktare och konst/kultur. Hon är också intresserad av kulturarv som identitetsmarkör. 

I sin presentation kommer Carina argumentera för att göra om torra fakta till betydelsefulla upplevelser. Om vi klarar det kan kulturarven enligt henne ge oss en unik utgångspunkt för att göra skillnad – både på kollektiv nivå och för individen. 


Ann-Louice Dahlgren – Kreativa Europa – europeiska samarbeten med
kreativitet och kultur i fokus

Ann-Louice Dahlgren är verksamhetsansvarig för Kreativa Europa Desk Sverige på Kulturrådet. Hon har tidigare bland annat varit programansvarig för Europaåret kulturarv 2018 i Sverige. Ann-Louice kommer att presentera Kreativa Europa, EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Hon kommer att beskriva programmets uppbyggnad, vilka typer av stöd som ingår i programmet och hur organisationer kan gå tillväga för att söka medel.


Helena Wallinder och Carina Johansson – Erasmus+ och EPALE – möjligheter med europeiskt samarbete och utbyte

Helena Wallinder och Carina Johansson är handläggare på Universitets- och högskolerådet, Helena med ansvar för den europeiska digitala vuxenutbildningsplattformen EPALE och Carina med ansvar för Erasmus+programmets sektor för vuxnas lärande. De har båda flera års erfarenhet av att arbeta med internationellt samarbete och utbyte.

Helena och Carina kommer att presentera hur det europeiska programmet Erasmus+ och webbplatsen EPALE erbjuder organisationer som arbetar med kulturarv möjligheter till samarbeten och utbyten med andra länder i Europa. Erasmus+ och EPALE kan stärka verksamheter via samarbetsprojekt och ge personal möjlighet till kompetensutveckling – både digitalt och genom möjligheten till fysiska möten. De berättar mer om vilka möjligheter som finns både i form av bidrag och stöd samt hur organisationer kan söka medel.


Sigrid Oldenburg – Möt mästaren – kunskapens djup och framtidens uttryck

Sigrid Oldenburg arbetar som kulturarvsutvecklare på Region Blekinge. Hon leder för närvarande projektet Möt mästaren – kunskapens djup och framtidens uttryck, som finansieras av Kulturrådet. Projektets syfte är att lyfta fram handens kunskap och då särskilt de hantverkare som innehar mästarbrev i äldre hantverk, samt att skapa tvärmöten med andra kompetenser och utforska nya typer av samarbeten. I projektet har samarbeten med mästare och olika typer av kreatörer varit centralt, med allt från konsthantverkare och konstnärer till kompositörer och brädspelsutvecklare.

I sin presentation kommer Sigrid att berätta om vad projektet resulterat i under de två år som projektet pågått och vad som är planerat framöver. Hon kommer särskilt att uppehålla sig vid tvärmötena som projektet ger upphov till – vad händer i mötet och vad kan man lära av varandra?

 

Program

Om konferensen