Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Aktivt åldrande och kulturarv

Kulturarv används i dag på många olika sätt i hälsobefrämjande insatser för samhällets äldre. Den forskning som på något sätt berör detta område pågår idag inom olika discipliner och för att komma framåt måste vi arbeta på bredare front än tidigare. Ett mål i detta projekt är därför att knyta samman olika ämnesområden och sektorer. Det finns många olika ingångar till ämnet beroende på vilken vetenskaplig disciplin man rör sig inom. Utifrån ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv kan det handla om att undersöka sociala effekter och lärandeeffekter för äldre inom volontärverksamhet, i föreningsverksamhet, när de engagerar sig i aktiviteter på museer och arkiv, genom eget kulturskapande, etc. Inom hälsoforskning och forskning om socialt arbete studerar man olika typer av verksamhet utifrån påverkan på individen fysiskt och psykiskt. Genom att använda flera olika perspektiv och kompetenser kan man möta de utmaningar som demografiska förändringar medför och skapa ett ökat välbefinnande för individen och ett inkluderande samhälle.

Mellan 1 augusti 2014 och sista februari 2015 arbetade NCK, med stöd från Vinnova, att på nationell nivå samla framstående aktörer inom området aktivt åldrande och kulturarv. Det handlar om forskare men också om arkiv, museer och andra institutioner där man skapar verksamheter med äldre som målgrupp och ser att arbetet har goda effekter men där man sällan har de resurser som krävs för att synliggöra resultaten. Projektet i sig är kortvarigt men tanken är att det nätverk som etableras ska kunna arbeta vidare och i förlängningen utöva påverkan på utlysningarna inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020.

Projektets hela namn är Påverkansplattform – Aktivt åldrande och kulturarv.

Projektet är avslutat. Det levde vidare i nätverket KURVA – Kulturarv som resurs för äldres välbefinnande och aktiva liv, som för tillfället är inaktivt.

Vinnova_RGB_ram

<– tillbaka