Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Skolan och museerna

KulturrådetUnder tre år ledde och samordnade NCK arbetet med att studera effekten av det statliga programmet Skapande skola på grundskolor och museer i Sverige. Inom ramen för programmet har skolorna sedan 2008 erhållit medel från staten för att kunna erbjuda eleverna olika kulturupplevelser – det här innefattar bland annat museibesök. För att utvärdera Skapande skola samverkar NCK med Malmö museer, Kalmar läns museum, Sörmlands museum, Historiska museet och Jamtli. Projektet finansieras av Statens kulturråd, den myndighet som fördelar medel till Skapande skola.

Skapande skola är det senaste samarbetet mellan skola och museum. Projektet Skolan och museerna ämnar beskriva effekten av de aktiviteter som genomförts inom ramen för Skapande skola och vilken betydelse aktiviteterna har för de institutioner som medverkar. I projektet fokuserar NCK i första hand på hur museer används men resultaten förväntas även vara relevanta för skolans relation till andra kulturinstitutioner som delar det kreativa och reflexiva sättet att skapa kulturaktiviteter som kännetecknar museernas verksamhet. Vi undersöker också om det i praktiken är någon skillnad på de museipedagogiska upplevelser som producerats för Skapande skola och museipedagogiska upplevelser i övrigt.

NCK använder metoden GLO (Generic Learning Outcomes) för att utvärdera effekten av Skapande skola. Metoden utvecklades i Storbritannien vid Leicester University – på uppdrag av MLA (Museums, Libraries & Archives Council) – för ungefär ett decennium sedan och har visat sig vara ett kraftfullt verktyg för att mäta och förstå effekten av lärande och betydelsen av kultur och kulturarv.

Ladda ned projektets slutrapport – En omtolkad kultursatsning

<– tillbaka