Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Digital Action on Climate Change

with Heritage Environments (DACCHE)

Klimatförändringar utgör ett hot för samhället och inte minst för kulturmiljöer och kulturarv. Samtidigt är det svårt för många att skapa sig en bild av vad klimatförändringarna faktiskt kommer att innebära i våra lokalsamhällen, på samma sätt som det är svårt att föreställa sig hur en plats såg ut för 200 år sedan. Museer och andra kulturarvsaktörer har identifierats som nyckelaktörer för att åstadkomma klimatdialog genom deras förmåga att förmedla fakta på fängslande sätt till besökare och invånare och därigenom skapa motivation för förändring. Projektet Digital Action on Climate Change with Heritage Environments (DACCHE) vill underlätta insamlandet och användandet av lokal kunskap och kommer att ge lokalsamhällen verktyg för att bevara kulturlandskap och berätta om platsers dåtid, nutid och framtid med hjälp av digitala verktyg.

DACCHE undersöker hur organisationer kan utnyttja framväxande teknologier för lokal kapacitetsuppbyggnad kring klimatanpassning, riskprevention och motståndskraft med kulturarv som grund. Genom att utnyttja lokal kunskap kombinerat med lärande genom kulturarv vill projektet motivera turister, ungdomar, lokalbefolkning och myndigheter till de beteendeförändringar som krävs på individuell och samhällelig nivå för att bromsa klimatförändringarna men också anpassa oss till det nya klimat som redan påverkar oss i hög utsträckning.

English

Climate change presents a clear and present danger to the culture, heritage and life of communities in the NPA region. Heritage organisations are key actors in climate dialogue, motivating communities and visitors through awareness and action. Digital Action on Climate Change with Heritage Environments (DACCHE) facilitates the use of local knowledge and equips communities to preserve cultural landscapes, with digital solutions and methods for communication of climate stories, and actionable strategies for land restoration, instilling advocacy in the face of a rapidly changing environment.

Cultural landscapes combine works of both nature and humankind,  and are home to communities and their heritage. Landscapes, archaeological sites, artefacts, and intangible practice threaten human legacy through temperature variance, rising sea levels, and extreme weather conditions.

Local capacity is strongest when given tools and pathways for democratised agency. The development of frameworks, toolkits and solutions to elevate community voices through citizen science monitoring of heritage sites leverages knowledge exchange to contribute to equitable action for sustainable land management. Generation of simulated climate futures using state of the art emergent technologies and rich exhibiting to communicate climate stories invigorates new audiences to action. Enthusiasm is harnessed through land restoration and ecosystem management, feeding back into investment in the landscape, climate impacts, and positive mitigation.

DACCHE investigates how organisations can leverage emergent technologies to build local capacity for climate change adaptation, risk prevention and disaster resilience. By leveraging community knowledge and approaching new challenges from the perspective of “learning through heritage” we motivate and enable tourists, youth, local people and authorities to inspire behavioural changes for societal and environmental benefits, progressing to global net zero.

Partners/Partnership:

Jamtli Foundation, Sweden

Aurora Borealis, Norway

Gunnar Gunnarsson Institute, Iceland

University of Iceland, Iceland

Donegal County Museum, Ireland

Faroe Islands National Museum, Faroe Islands

Nordic Centre of Heritage Learning & Creativity, Sweden

Projektet pågår/Duration:

July 2023–June 2026

Budget:

The total project budget is 1.448.871,57 EUR of which 584.285,78 EUR from EU funds.

With financial support from the Interreg Northern Periphery and Arctic Programme (Interreg NPA) and Region Jämtland Härjedalen.

Visit our website here: https://www.interreg-npa.eu/projects/dacche/home/
Follow us on our social media channels here: https://linktr.ee/dacche_interreg

För mer information kontakta/ For more information, contact Kevin Denham:

+46 (0)76-133 61 55