Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Leading and Learning

 – Connecting Nordic Museums and Archives in Volunteer Leadership

Det här är ett tvåårigt nordiskt utvecklingsprojekt som finansieras genom Nordplus Vuxen. I projektet samarbetar åtta kulturarvsinstitutioner från Sverige, Norge, Finland och Danmark för en fortsatt professionalisering av hur volontärverksamhet leds och struktureras i de nordiska musei- och arkivsektorerna. Genom projektet vill vi lägga grunden till ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte kring frågor som rör ledning och hantering av volontärer inom och mellan sektorerna. 

Projektet består av tre huvuddelar: En kartläggning av nuläget för volontärverksamhet i den nordiska arkivsektorn genom en kvantitativ och kvalitativ undersökning, utveckling av utbildningsmaterial för musei- och arkivpersonal på temat volontärledarskap, samt utveckling av en nordisk webbplats som ska fungera som en plattform för kunskap och inspiration kring volontärverksamhet i den nordiska kulturarvssektorn. 

En ökad professionalisering av ledarskap och hantering av volontärverksamhet kan leda till mer effektiva processer men också en bredare förståelse och användning av volontärernas kompetens och kunskap. Vi hoppas att detta i sin tur leder till att nordiska museer och arkiv kan vara med och bidra till aktivt medborgarskap och medskapande i ännu högre utsträckning än idag. 

Projektet är en fortsättning på The Nordic Academy for Volunteer Management, och ett samarbete mellan NCK (SE), Jamtli (SE), Föreningsarkivet i Jämtland (SE), Skansen (SE), Arbetarmuseet Werstas (FI), Riksarkivet i Finland (FI), Riksarkivet i Norge (NO) och Aalborg Stadsarkiv (DK).


Kontakta Sofia Eriksson Bergström för mer information.

In English:

Leading and Learning – Connecting Nordic Museums and Archives in Volunteer Leadership

This is a two year Nordic development project funded by Nordplus Adult. In the project, eight heritage institutions from Sweden, Norway, Denmark and Finland collaborate to further professionalise volunteer management and leadership in the Nordic museums and archives sectors. Through the project, we want to lay the ground for a reciprocal exchange of experiences on volunteer management and leadership practices between and within the two sectors.

The project consist of three main activities: A mapping on the state of volunteer management in the Nordic archives sector through a quantitative and qualitative study, the development of educational products for museum and archives staff on the subject of volunteer management and leadership, and the creation of  a Nordic website in English which will serve as a platform for knowledge and inspiration on volunteer management and leadership in the Nordic heritage sector.

A further professionalisation of volunteer management and leadership practices can result in more efficient management processes but also in a broader understanding and use of the expertise and knowledge of volunteers. This may in turn result in Nordic museums and archives promoting active citizenship and co-creation to an even larger extent than today.

The project is a continuation of the Nordic Academy for Volunteer Management, and a collaboration between NCK (SE), Jamtli (SE), The Association Archives of Jämtland (SE), Skansen (SE), The Finnish Labour Museum Werstas (FI), The National Archives of Finland (FI), The National Archives of Norway (NO) and The Aalborg City Archives (DK).

Contact Sofia Eriksson Bergström för more information.