Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Volontärsamordning i museer och arkiv

In English

Projektet Leading and Learning – Connecting Nordic Museums and Archives in Volunteer Leadership, var en fortsättning på det tidigare Nordic Academy for Volunteer Management, och hade fokus på att förbättra och professionalisera arbetet med volontärer på museer och arkiv. Leading and Learning fokuserade särskilt på att involvera arkivsektorn, och det pågick mellan 2021-24.

Inom Leading and Learning genomfördes en kartläggning av volontärverksamhet på arkiv i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Länk till rapporten om kartläggningen.

Vi har även tagit fram ett utbildningsmaterial som finns här nedan. 


Utbildningsmaterial för volontärsamordning på museer och arkiv

Materialet består av tre delar:

 1. Underlag för framtagning av en volontärpolicy.
 2. Exempel på volontärverksamhet vid museer och arkiv i Norden.
 3. Dilemman att diskutera i grupp. 

Materialet finns på engelska och flera nordiska språk. Det kan laddas ner i som PDF. Materialet kan användas för egen vidareutbildning inom organisationen eller som underlag för en kurs. 

Materialet är framtaget gemensamt av parterna i projektet. Ansvariga för produktionen har varit Lowissa Wallgren Frånberg, Jamtli i Sverige, Annika Johansson, Skansen i Sverige och Ulla Rohunen Werstas Museum i Finland. 


1. Underlag för framtagning av en volontärpolicy

Den som vill ha en väl fungerande volontärverksamhet behöver göra grundarbetet. En diskussion bör hållas i organisationens ledningsgrupp och förankras ordentligt hos personalen. Materialet innehåller frågor som vi anser att man behöver ta ställning till oavsett om man redan har volontärer eller om man vill starta upp med en ny volontärverksamhet.

 • Varför vill vi engagera volontärer?
 • Vilka uppgifter ska volontärerna utföra?
 • Vilka volontärer är välkomna?
 • Vilka krav ställer vi?
 • Hur motiverar vi våra volontärer?
 • Hur ska vi kommunicera med våra volontärer?
 • Vad kan volontärerna få av oss?
 • Trygghet och säkerhet i uppdraget?

A guide to make a volunteer policy – Danish

A guide to make a volunteer policy – English

A guide to make a volunteer policy – Finnish

A guide to make a volunteer policy – Norwegian

Underlag för framtagning av en volontärpolicy – svenska


2. Exempel på volontärverksamhet vid museer och arkiv i Norden

Volontärer kan vara direkt kopplade till organisationen, engagerade genom en förening som äger eller samarbetar med kulturinstitutionen. De kan vara engagerade i de aktiviteter som sker bakom kulisserna, såsom: transkribering, registrering eller digitalisering. De kan delta i mötet med besökare, publik eller  gäster. Vissa volontärer lever sitt liv tillsammans med organisationen och har ett långsiktigt engagemang och ett brinnande intresse. Andra är tillfälligt involverade och tar på sig enstaka uppdrag. 

Vilken typ av volontärer skulle du vilja bjuda in till din organisation?

Nedan följer ett antal exempel på olika typer av volontärarbete. Alla museer och arkiv är olika. Volontärarbete sker på olika sätt. Exemplen är tänkta att användas som inspiration.

Examples of volunteer activities in archives and museums – Danish

Examples of volunteer activities in archives and museums – English

Examples of volunteer activities in archives and museums – Finnish

Examples of volunteer activities in archives and museums – Norwegian

Examples of volunteer activities in archives and museums – Swedish

 


3. Dilemman att diskutera i grupp

Följande dilemman är tänkta som underlag för diskussioner som kan leda till större trygghet och beredskap vad gäller problem som kan uppstå kring volontärverksamheten. De kan användas för diskussion inom organisationen eller i samband med träffar mellan organisationer. 

Följande arbetssätt har vi testat i projektet:

Bilda grupper om 3-4 personer i varje grupp.
Välj ut 3-4 dilemman att diskutera i varje grupp.
Sprid ut er på olika ställen.
Diskutera varje dilemma i max 15-20 minuter.
Samling efter ca 60 minuter.
Vad kom ni fram till?

Dilemmas for printing – Danish

Dilemmas for printing – English

Dilemmas for printing – Finnish

Dilemmas for printing – Norwegian

Dilemmas for printing – Swedish


Mer kunskap kring volontärsamordning

Vad motiverar museipersonal i Norden att ha eller inte ha volontärer? Vilka utmaningar och möjligheter finns? Läs mer om det här.

Vad motiverar volontärer att engagera sig ideellt på museer i Norden? Läs mer om det här.

Vill du ha tips och råd kring hur man kan utveckla volontärverksamheten på museer? Läs mer här.

Vill du läsa en samling artiklar av författare engagerade i att utforska och förbättra vår förståelse för volontärarbete i Norden inom områden som idrott, socialt arbete och kulturarv. Läs i så fall Nordic Figurations of Volunteering