Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Vårkonferensen

På grund av att många i personalstyrkan (Gustav och Helena) fick barn under andra halvan av 2023, samt andra förändringar i organisationen, så beslöt vi tyvärr för att inte genomföra en vårkonferens under 2024. NCKs vårkonferens är dock tillbaka igen i Östersund under 2025!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2023: Kulturarv i kreativa processer 

Om mötet mellan kreativitet och kulturarv och nya former av pedagogik och lärande som uppstår ur detta, kulturarv som används av konstnärer och kulturarbetare, kulturarvsinstitutioner som använder kreativa uttryck, och om utmaningar i mötet mellan det kunskapsbaserade och det konstnärliga.

2022: Att bygga relationer genom medskapande kulturarv

Medskapande bygger på ömsesidigt förtroende, tillit och på premissen att alla kan bidra till innehållet, aktiviteten eller processen. När medskapande lyckas ökar det känslan av delaktighet och stimulerar lärande. Hur kan museer och arkiv etablera långsiktiga och hållbara relationer med olika målgrupper?

2021: Decolonizing Heritage from a Nordic Perspective

Vårkonferensen 2021 hölls digitalt på grund av pandemin, och språket var engelska.

2020: Skapa hållbara framtider genom kulturarv

Hur kan kulturarv användas för att skapa en mer hållbar framtid? Vi diskuterade hur olika sätt att närma sig framtiden skiljer sig mellan olika fält inom kulturarvssektorn. Konferensen bestod av tre delteman: 1) Konfliktlösning genom vårt kulturarv 2) Hur kulturarvet kan skapa en framtid av mångfald 3) Kulturarv och klimatförändringar.

2019Kulturarv: Ägarskap och samhällsbyggande

Vi undersökte kulturarvets potential i processer som syftar till att stärka social sammanhållning och aktivt medborgarskap. En central fråga var hur kulturarvsinstitutionerna skapar utrymme för allmänheten att bidra till samt att aktivt äga sitt kulturarv.

2018: Platsens betydelser: Identitet, inkludering och kulturarv

Vi belyste det platsbundna kulturarvets betydelse för individers självförståelse och för social sammanhållning. Vi berörde frågor om hur kulturarv kan brukas för att skapa förståelse och inkludering på en plats, men även om hur frånvaron av individers eller gruppers representation kan fungera exkluderande eller förtryckande.

2017: Svåra samtal: Dialog genom kulturarv

Vi lyfte dialogens betydelse i de verksamheter som bedrivs vid våra museer och arkiv. Det gäller inte minst i sammanhang där individer eller grupper av människor tycker olika, är i konflikt med varandra, eller behöver kommunicera svåra ämnen. Dialogen sätter lyssnandet och strävan efter förståelse i centrum för samtalet, och vi undersöker hur museer och arkiv kan vara de öppna, demokratiska och säkra mötesplatser vi vill att de skall vara.

2016: Känslostormar: Att uppröra och beröra med kulturarv

Vi lyfte fram och diskuterade kulturarvets roll som en katalysator för starka känslor. Vad händer när kulturarv väcker känslor av oförutsägbara dimensioner? Hur bemöter vi oväntade och kanske oönskade reaktioner och kan kulturarv också an­vändas för att skapa känslor av förståelse och försoning? Vilka känslobaserade metoder använder pedagoger för att stärka effekterna av lärande?

2015: Audience DevelopmentNordic Baltic

Vårkonferensen 2015 var slutkonferens för projektet Kulturarv och lärande och hade temat Audience development.

2014: Ta ställning: Demokrati och delaktighet på lika villkor
2013: Att omforma världen: Välfärd och tillväxt genom konst och kulturarv
2012: Kliv ut: Gränsöverskridande kulturarvspedagogik
2011: Kreativitet och mångfald: Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium
2010: Pergament & Runstenar: Kulturarvspedagogik och äldre tider
2009: Det är aldrig för sent! Kulturarv och lärande i den 3:e & 4:e åldern
2008: Kulturarvspedagogik och livslångt lärande
2007: Kulturarvspedagogik i Norden
2006: Inget tema
2005: Inget tema