Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Vårkonferensen 2020 Skapa hållbara framtider genom kulturarv

For English press here.

Konferensbroschyr hittas här. 

NCK:s vårkonferens 2020 ägde rum 12-13 februari 2020 och hade temat
Skapa hållbara framtider genom kulturarv.

Konferensen ställde den utmanande men viktiga frågan: hur kan kulturarv användas för att skapa en mer hållbar framtid? Vi diskuterade hur olika sätt att närma sig framtiden skiljer sig mellan olika fält inom kulturarvs-sektorn. Istället för att förhålla oss till framtiden som något abstrakt och avlägset strävade vi efter att belysa hur framtiden ständigt formas av våra handlingar idag. Ur ett kulturarvs-perspektiv kan framtiden ses som ett resultat av institutionaliserade praktiker inom sektorn. Med andra ord: kulturarv formar framtider! Det betyder också att en ökad kunskap och reflektion kring framtiden kan gynna sektorn. Bland annat kan det förbereda sektorn inför att möta de förändrade krav och förväntningar som en annan framtid kommer att ställa på kulturarvet, och – i bästa fall – göra sektorn till en aktiv skapare av en mer hållbar framtid. Men för att detta ska ske krävs diskussioner och utbyte av idéer och perspektiv.

Vi närmade oss hållbara framtider från de 17 Globala målen för hållbar utveckling som listas i FN:s Agenda 2030, där behovet av att bygga ett inkluderande, mångsidigt och rättvist samhälle betonas. Konferensen bestod av tre delteman: 1) Konfliktlösning genom vårt kulturarv 2) Hur kulturarvet kan skapa en framtid av mångfald 3) Kulturarv och klimatförändringar. Dessa tre delteman valdes eftersom de utgör avgörande punkter inom de globala målen för hållbar utveckling, det vill säga: Bekämpa klimatförändringarna; Fredliga och inkluderande samhällen samt Minskad ojämlikhet. Konferensen erbjöd presentationer från olika fält: universitet, museum och arkiv så att diskussionen blev bred och inkluderande. Vi initierade också workshops där varje deltagare aktivt bidrog – allt för att skapa en spännande, interaktiv och framåtriktad miljö.