Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Digitalt, analogt eller både och?

Digitalt, analogt eller både och? (DABO) är en museipedagogisk kartläggning, och kommer att undersöka lärares behov av pedagogisk utåtriktad verksamhet och jämföra i vilka situationer helt digitala, fysiska eller hybridaktiviteter fungerar bäst.

Det digitala språng som skola och museum genomgått i och med pandemin har skapat nya förutsättningar att mötas. Nya pedagogiska program har tagits fram för att kunna möta elever på distans, som en del av en utställning eller som ett sätt att mötas i en kulturmiljö. Detta har också gjort att länsmuseer kan nå skolor som har svårt att ta sig till museet. Under 2022 har dock en ökad efterfrågan på fysiska möten kunnat märkas från skolorna och rent av en digital trötthet. I denna förstudie vill vi intervjua lärare för att förstå drivkrafterna i valet mellan fysiskt och digitalt utbud.

Syftet med förstudien är att identifiera viktiga frågeställningar på temat digitala kontra fysiska möten mellan skola och museum utifrån aspekterna lärande och tillgänglighet. Målgrupp för förstudien är lärare vid grundskolor i Kalmar och Jämtland/Härjedalen. Metoden som kommer att användas är intervjuer. Förstudien ska ligga till grund för ett genomförandeprojekt där olika program testas och utvärderas.

Gustav Wollentz på NCK är projektledare. Kalmar läns museum är projektägare och Jamtli är med som en part. Samtliga tre partners deltar i Digital Solutions for Applied Heritage (DISAH), finansierat av ERASMUS+. Inom detta projekt utvecklas digitala pedagogiska verktyg kopplade till historiska rollspel och tidsresor. Under arbetet har bland annat behovet av att utvärdera lärandeprocesser och resultaten av dessa verktyg diskuterats, idéen till DABO kom ur detta. Projektet finansieras av Riksantikvarieämbetet. 

Mer information:

 

Digital, analogue or both?

Digital, analogue or both? (DABO) is a museum pedagogical survey, that examines teachers’ needs of pedagogical outreach activities, and compare in which situations completely digital, analogue or hybrid activities would work best.

The digital leap that schools and museums have made during pandemic has created new conditions to meet. New educational programs have been developed to meet students remotely, as part of an exhibition or as a way to meet in a cultural environment. This has also enabled county museums to reach schools that have difficulty getting to the museum. In 2022, however, an increased demand from school for physical meetings can be noted and even a digital fatigue.

In this pre-study, we want to interview teachers to understand the driving forces in the choice between physical and digital offerings. This will form the basis of an implementation project where various programs are tested and evaluated.

Gustav Wollentz at NCK is project leader while Kalmar County Museum owns the project and Jamtli is a part. Funded by the Swedish National Heritage Board.

More information: